Đặt một câu hỏi

Đế bình shisha loại 1

de-binh3
Số ký tự đã nhập: